Thông tin đề tài


Xây dựng website quản lý nhà thuốc
ThS. Administrator
Website
Thực tập cuối khóa
Xây dựng website quản lý nhà thuốc, bao gồm quản lý hóa đơn bán hàng, khách hàng, sản phẩm,...
HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT,...