Thứ Năm, 06/10/2022, 20:36 (GMT+7)

Nghiên cứu khoa học

Bài báo khoa học

 • 1

  Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain (The storage solution of electronic medical record with blockchain technology)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Trương Minh Tuyền, TS. Huỳnh Phước Hải; Nơi đăng: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 2

  Một số giải pháp làm giảm tỉ lệ sinh viên bị buộc thôi học tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Thiết bị giáo dục.

 • 3

  Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực tập của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Thiều Thanh Quang Phú; Nơi đăng: Tạp chí Thiết bị giáo dục.

 • 4

  An Approach to Integrating Courses' Relationship into Predicting Student Performance

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Nơi đăng: Current Topics on Mathematics and Computer Science Vol. 9; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-93-91882-90-7; Trang: 33–47; Liên kết: https://doi.org/10.9734/bpi/ctmcs/v9/4193F.

 • 5

  Ứng dụng mô hình 3D trong hỗ trợ giảng dạy môn Kiến trúc máy tính tại Trường Đại học An Giang (Applying 3D models in supporting Computer Architecture teaching at An Giang University)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS Nguyễn Văn Đông; Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số xuất bản/ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Trang: 20 - 24.

 • 6

  Integrating Deep Learning Architecture into Matrix Factorization for Student Performance Prediction

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Nơi đăng: Future Data and Security Engineering. FDSE 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 13076; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 1611-3349; Trang: 408-423; Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-91387-8_26.

 • 7

  A Vietnamese Festival Preservation Application (A Vietnamese Festival Preservation Application)

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: Truong-Thanh Ma, ThS. Châu Ngân Khánh, Zied Bouraoui, and Thanh-Nghi Do; Nơi đăng: Proceedings of International Conference on Information Technology and Applications (The 15th ICITA 2021); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-981-16-7617-8; Trang: Chapter 39.

 • 8

  Ứng dụng và bảo mật mạng cảm biến không dây trong nông nghiệp (Application and security of wireless sensor networks in agriculture)

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: Ths. Lê Hoàng Anh, TS. Đoàn Thanh Nghị, Nguyễn Trọng Luật, Đỗ Quang Minh; Nơi đăng: Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV; Liên kết: https://hoithaoquocgiacntt.ac.vn/program-chuong-trinh.html.

 • 9

  Semi-automatic liver segmentation based on probabilistic models and anatomical constraints (Semi-automatic liver segmentation based on probabilistic models and anatomical constraints)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (SCIE, SSCI, AHCI, Scopus)

  Tác giả: Le, D. C, Chinnasarn, K., Chansangrat, J., Keeratibharat, N., & Horkaew, P; Nơi đăng: Sci Rep.

 • 10

  Functional Segmentation for Preoperative Liver Resection Based on Hepatic Vascular Networks (Functional Segmentation for Preoperative Liver Resection Based on Hepatic Vascular Networks)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (SCIE, SSCI, AHCI, Scopus)

  Tác giả: Le, D. C, Chansangrat, J., Keeratibharat, N., & Horkaew, P.; Nơi đăng: IEEE Access.

 • 11

  Symmetric Reconstruction of Functional Liver Segments and Cross-Individual Correspondence of Hepatectomy (Symmetric Reconstruction of Functional Liver Segments and Cross-Individual Correspondence of Hepatectomy)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (SCIE, SSCI, AHCI, Scopus)

  Tác giả: Le, D. C, Chansangrat, J., Keeratibharat, N., & Horkaew, P.; Nơi đăng: Diagnostics.

 • 12

  Real-time vehicle detection and counting based on YOLO and DeepSORT (Real-time vehicle detection and counting based on YOLO and DeepSORT)

  2020 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, Trương Minh Tuyền; Nơi đăng: KSE; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-1-7281-4510-5; Trang: 67-72.

 • 13

  Một số giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình cho sinh viên Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục.

 • 14

  Giải pháp liên thông trong xây dựng phần mềm quản lý khoa học công nghệ

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Công thương.

 • 15

  Các phương pháp nâng cao chất lượng kiểm tra và đánh giá trong đào tạo trực tuyến

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Lê Thị Minh Nguyệt, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Tạp chí Dạy và Học ngày nay.

 • 16

  Integrating courses' relationship into predicting student performance

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (SCIE, SSCI, AHCI, Scopus)

  Tác giả: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Nơi đăng: International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering (IJATCSE); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 2278–3091; Trang: 6375-6383; Liên kết: https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/320942020.

 • 17

  A Switching Hybrid Approach to Improve Sparse Data Problem of Collaborative Filtering Recommender System

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

  Tác giả: Trần Thị Tuyết Vân, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Nơi đăng: International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 2321-9653; Trang: 1060-1064; Liên kết: https://doi.org/10.22214/ijraset.2020.31095.

 • 18

  Phương pháp lai chuyển đổi cải thiện vấn đề dữ liệu thưa của kỹ thuật lọc cộng tác trong hệ thống tư vấn

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Trần Thị Tuyết Vân; Nơi đăng: Tạp chí Công thương; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-7756; Trang: 376-383.

 • 19

  Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến cho Trường Đại học An Giang (Developing an online behavior point management system at An Giang University)

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Tác giả: ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường, ThS. Châu Ngân Khánh; Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 20

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Trương Thị Diễm, ThS. Lê Văn Toán; Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số xuất bản/ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Trang: Tr 13-16.

 • 21

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS Lê Văn Toán, ThS. Trương Thị Diễm; Nơi đăng: Tạp chí giáo dục; Số xuất bản/ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Trang: Tr 33-36.

 • 22

  Một số giải pháp rèn luyện tư duy lập trình cho sinh viên ngành công nghệ thông tin

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS Trương Thị Diễm, ThS. Lê Văn Toán; Nơi đăng: Tạp chí giáo dục; Số xuất bản/ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Trang: Tr 145-148.

 • 23

  An Automatic Detection of Fundamental Postures in Vietnamese Traditional Dances (An Automatic Detection of Fundamental Postures in Vietnamese Traditional Dances)

  2020 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: Ngan-Khanh Chau, Truong-Thanh Ma; Nơi đăng: Proceedings of the 9th International Conference on Information Technology Convergence and Services (ITCSE 2020). Computer Science & Information Technology (CS & IT); Số xuất bản/ISSN/ISBN: ISBN: 978-1-925953-19-0.

 • 24

  Xây dựng cơ chế bảo mật Web service cho hệ thống dữ liệu ngành giáo dục (Implementing Web service security policies for education database system)

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng; Nơi đăng: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086; Trang: 74 – 81.

 • 25

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Trương Minh Tuyền, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng; Nơi đăng: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 9786049139154; Trang: 168 - 174.

 • 26

  Distributed Database Strategies in A Healthcare Record Systems, International Nursing Conference on Chronic Diseases Management, Indonesia, 2019

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Nơi đăng: Indonesia.

 • 27

  GIS In Tourism – Building an Interactive Travel Map of An Giang, Recent Innovations of Science and Social Sciences for Sustainability

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, Bùi Thị Thùy Trang; Nơi đăng: Thailand.

 • 28

  Một số kĩ năng cần thiết đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Trương Thị Diễm, ThS. Lê Văn Toán; Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số xuất bản/ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Trang: Tr 49-52.

 • 29

  Một số giải pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học An Giang

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Lê Văn Toán, ThS. Trương Thị Diễm; Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số xuất bản/ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Trang: Tr 18-22.

 • 30

  Assessing the effectiveness of data interpolation methods for 2D meshes and adjusting them for water flow modeling in Vam Nao area (Assessing the effectiveness of data interpolation methods for 2D meshes and adjusting them for water flow modeling in Vam Nao area)

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: Châu Ngân Khánh, Nguyen Tran Nhan Tanh, Ngo Thuy An; Nơi đăng: Journal of An Giang University.

 • 31

  Hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang (The reality of educational management information systems in An Giang province)

  2018 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Tác giả: TS. Trần Thị Thanh Huế, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, ThS. Huỳnh Thanh Việt, ThS. Văn Thu Phượng; Nơi đăng: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086; Trang: 32 – 41.

 • 32

  Hành trang cần thiết của sinh viên trong Cách mạng công nghiệp 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo "Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non".

 • 33

  Tăng cường quảng bá văn hóa du lịch tâm linh An Giang với công nghệ 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch tỉnh An Giang".

 • 34

  Vai trò của công nghệ thông tin đối với ngành du lịch trong cách mạng công nghiệp 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi; Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch tỉnh An Giang".

 • 35

  Applying a data screening process to reduce biased data of river elevation to enhance quality of 2d-interpolation mesh of bottom elevation in river flow modeling (Applying a data screening process to reduce biased data of river elevation to enhance quality of 2d-interpolation mesh of bottom elevation in river flow modeling)

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: Chau Ngan Khanh, Nguyen Xuan Lan; Nơi đăng: The 21st National Conference on Hydraulic Mechanics. Quy Nhon University.

 • 36

  Dense SIFT feature and local naive bayes nearest neighbor for face recognition

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: Châu Ngân Khánh, TS. Đoàn Thanh Nghị; Nơi đăng: Journal of Science, Tra Vinh University; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 1859-4816; Trang: 56-67.

 • 37

  Toward integrating social networks into Intelligent Tutoring Systems

  2017 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Nơi đăng: In proceedings of the 2017 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-1-5386-3576-6; Trang: 112-117; Liên kết: https://doi.org/10.1109/KSE.2017.8119444.

 • 38

  Bảo mật mạng cảm biến không dây ở lớp datalink (Security wireless sensor network in data link layer)

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: ThS. Lê Hoàng Anh, PGS. TS. Đinh Đức Anh Vũ; Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU (AGU International Journal of Sciences); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086; Trang: 81 - 91; Liên kết: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/386.

 • 39

  Trích xuất thông tin mở Tiếng Việt (Vietnamese Open Information Extraction)

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

  Tác giả: ThS. Trương Thị Diễm, Võ Đức Thuận, Uyen Trang Nguyen; Nơi đăng: dl.acm.org; Số xuất bản/ISSN/ISBN: ISBN: 978-1-4503-5328-1; Liên kết: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3155133.3155171.

 • 40

  Using combined neural networks and genetic algorithms for prediction of the damage of rice diseases in An Giang province (Using combined neural networks and genetic algorithms for prediction of the damage of rice diseases in An Giang province)

  2017 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: Đoàn Thanh Nghị, ThS. Châu Ngân Khánh; Nơi đăng: Proceedings of Scientific Research Results for Training Conference in 2017, Kien Giang University.

 • 41

  Dense Sift Feature and Local Naive Bayes Nearest Neighbor For Face Recognition (Dense Sift Feature and Local Naive Bayes Nearest Neighbor For Face Recognition)

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: Châu Ngân Khánh, TS. Đoàn Thanh Nghị; Nơi đăng: Journal of Tra Vinh University.

 • 42

  Giải pháp tích hợp mạng xã hội trong xây dựng hệ trợ giảng thông minh

  2016 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Lê Huy Thập, Nguyễn Thái Nghe; Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX - "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-604-913-472-2; Trang: 181-188.

 • 43

  Methods for building course recommendation systems

  2016 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huu-Hoa Nguyen, Thai-Nghe Nguyen; Nơi đăng: In Proceedings of the 2016 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE); Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-1-4673-8929-7; Trang: 163-168; Liên kết: https://doi.org/10.1109/KSE.2016.7758047.

 • 44

  Parallel, imbalanced bagging Power Mean SVM for large scale visual classification with million images and thousand classes

  2015 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị; Nơi đăng: An Giang Univesity; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086; Trang: 26-40.

 • 45

  Large scale classifiers for visual classification tasks, Multimedia Tools and Application

  2014 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, Thanh-Nghi Do, François Poulet; Nơi đăng: Multimedia Tools and Applications; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 1380-7501; Trang: 89-96.

 • 46

  Multi-way classification for large scale visual object dataset

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, Thanh-Nghi Do, François Poulet; Nơi đăng: 11th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-1-4799-0955-1.

 • 47

  Algorithmes paralleles de SVMs pour la classification d'images

  2013 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, François Poulet; Nơi đăng: Traitement du Signal, Lavoisier; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0765-0019; Trang: 39-56.

 • 48

  Hệ thống dự đoán kết quả học tập của sinh viên sử dụng thư viện hệ thống gợi ý mã nguồn mở MYMEDIALITE

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe; Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ.

 • 49

  Hệ thống dự đoán kết quả học tập và gợi ý lựa chọn môn học

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe; Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọc lọc của CNTT&TT; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 987-604-67-0251-1; Trang: 110-118.

Đề tài khoa học

 • 1

  Ứng dụng Telemac 3D để mô phỏng dòng nước và vận chuyển bùn cát ở Vàm Nao, An Giang (Applying Telemac 3D to simulate water flow and sediment transport in Vam Nao, An Giang)

  2021 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh; Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Châu Ngân Khánh.

 • 2

  Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hòa; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến, ThS. Huỳnh Thanh Việt.

 • 3

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến.

 • 4

  Xây dựng phần mềm quản lý điểm rèn luyện sinh viên tại Trường Đại học An Giang

  2020 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Nguyễn Thái Dư; Thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường, ThS. Châu Ngân Khánh.

 • 5

  Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang

  2019 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Đoàn Thanh Nghị; Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Trương Minh Tuyền, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

 • 6

  Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Anh; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, ThS. Lê Minh Tuấn Lâm.

 • 7

  Xây dựng phần mềm nhật ký VietGap cho tôm càng xanh tại xã Thới Thuận, huyện Thoại Sơn

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hòa; Thành viên tham gia: ThS. Trương Thị Diễm, TS. Huỳnh Phước Hải.

Sách - Giáo trình - Tài liệu

 • 1

  Nguyên lý Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  2021 - Giáo trình

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, ThS. Nguyễn Minh Vi.

 • 2

  Lập trình web

  2019 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Thiều Thanh Quang Phú.

 • 3

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Châu Ngân Khánh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

 • 4

  Lập trình căn bản (Introduction to programming)

  2017 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Lê Công Đoàn, ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường; Nhà xuất bản: Đại học An Giang.

 • 5

  Lý thuyết đồ thị

  2016 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Nguyễn Minh Vi.

 • 6

  Tài liệu giảng dạy Toán rời rạc

  2016 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Lê Văn Toán, ThS. Trương Thị Diễm.

 • 7

  Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)

  2015 - Tài liệu

  Tác giả: ThS Nguyễn Văn Đông.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00