Monday, 28 November 2022, 11:05 AM (GMT+7)

Scientific research

Scientific papers

 • 1

  Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain (The storage solution of electronic medical record with blockchain technology)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Authors: MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Truong Minh Tuyen, PhD. Huynh Phuoc Hai; Journal: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; No./ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 2

  Một số giải pháp làm giảm tỉ lệ sinh viên bị buộc thôi học tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Thieu Thanh Quang Phu, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Thiết bị giáo dục.

 • 3

  Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực tập của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Nguyen Minh Vi, MSc. Thieu Thanh Quang Phu; Journal: Tạp chí Thiết bị giáo dục.

 • 4

  An Approach to Integrating Courses' Relationship into Predicting Student Performance

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Journal: Current Topics on Mathematics and Computer Science Vol. 9; No./ISSN/ISBN: 978-93-91882-90-7; Pages: 33–47; Link: https://doi.org/10.9734/bpi/ctmcs/v9/4193F.

 • 5

  Ứng dụng mô hình 3D trong hỗ trợ giảng dạy môn Kiến trúc máy tính tại Trường Đại học An Giang (Applying 3D models in supporting Computer Architecture teaching at An Giang University)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: ThS Nguyen Van Dong; Journal: Tạp chí Giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: 20 - 24.

 • 6

  Integrating Deep Learning Architecture into Matrix Factorization for Student Performance Prediction

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Journal: Future Data and Security Engineering. FDSE 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 13076; No./ISSN/ISBN: 1611-3349; Pages: 408-423; Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-91387-8_26.

 • 7

  A Vietnamese Festival Preservation Application (A Vietnamese Festival Preservation Application)

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: Truong-Thanh Ma, MSc. Chau Ngan Khanh, Zied Bouraoui, and Thanh-Nghi Do; Journal: Proceedings of International Conference on Information Technology and Applications (The 15th ICITA 2021); No./ISSN/ISBN: 978-981-16-7617-8; Pages: Chapter 39.

 • 8

  Ứng dụng và bảo mật mạng cảm biến không dây trong nông nghiệp (Application and security of wireless sensor networks in agriculture)

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: Ths. Le Hoang Anh, PhD. Doan Thanh Nghi, Nguyen Trong Luat, Do Quang Minh; Journal: Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV; Link: https://hoithaoquocgiacntt.ac.vn/program-chuong-trinh.html.

 • 9

  Semi-automatic liver segmentation based on probabilistic models and anatomical constraints (Semi-automatic liver segmentation based on probabilistic models and anatomical constraints)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (SCIE, SSCI, AHCI, Scopus)

  Authors: Le, D. C, Chinnasarn, K., Chansangrat, J., Keeratibharat, N., & Horkaew, P; Journal: Sci Rep.

 • 10

  Functional Segmentation for Preoperative Liver Resection Based on Hepatic Vascular Networks (Functional Segmentation for Preoperative Liver Resection Based on Hepatic Vascular Networks)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (SCIE, SSCI, AHCI, Scopus)

  Authors: Le, D. C, Chansangrat, J., Keeratibharat, N., & Horkaew, P.; Journal: IEEE Access.

 • 11

  Symmetric Reconstruction of Functional Liver Segments and Cross-Individual Correspondence of Hepatectomy (Symmetric Reconstruction of Functional Liver Segments and Cross-Individual Correspondence of Hepatectomy)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (SCIE, SSCI, AHCI, Scopus)

  Authors: Le, D. C, Chansangrat, J., Keeratibharat, N., & Horkaew, P.; Journal: Diagnostics.

 • 12

  Real-time vehicle detection and counting based on YOLO and DeepSORT (Real-time vehicle detection and counting based on YOLO and DeepSORT)

  2020 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: PhD. Doan Thanh Nghi, Truong Minh Tuyen; Journal: KSE; No./ISSN/ISBN: 978-1-7281-4510-5; Pages: 67-72.

 • 13

  Một số giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình cho sinh viên Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Thieu Thanh Quang Phu, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Giáo dục.

 • 14

  Giải pháp liên thông trong xây dựng phần mềm quản lý khoa học công nghệ

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Quang Huy, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Công thương.

 • 15

  Các phương pháp nâng cao chất lượng kiểm tra và đánh giá trong đào tạo trực tuyến

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Le Thi Minh Nguyet, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Dạy và Học ngày nay.

 • 16

  Integrating courses' relationship into predicting student performance

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (SCIE, SSCI, AHCI, Scopus)

  Authors: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Journal: International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering (IJATCSE); No./ISSN/ISBN: 2278–3091; Pages: 6375-6383; Link: https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/320942020.

 • 17

  A Switching Hybrid Approach to Improve Sparse Data Problem of Collaborative Filtering Recommender System

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

  Authors: Tran Thi Tuyet Van, MSc. Huynh Ly Thanh Nhan; Journal: International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET); No./ISSN/ISBN: 2321-9653; Pages: 1060-1064; Link: https://doi.org/10.22214/ijraset.2020.31095.

 • 18

  Phương pháp lai chuyển đổi cải thiện vấn đề dữ liệu thưa của kỹ thuật lọc cộng tác trong hệ thống tư vấn

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Quang Huy, MSc. Tran Thi Tuyet Van; Journal: Tạp chí Công thương; No./ISSN/ISBN: 0866-7756; Pages: 376-383.

 • 19

  Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến cho Trường Đại học An Giang (Developing an online behavior point management system at An Giang University)

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Authors: MSc. Le Hoang Anh, MSc. Nguyen Thai Du, MSc. Nguyen Thi Lan Quyen, MSc. Huynh Cao The Cuong, MSc. Chau Ngan Khanh; Journal: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU; No./ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 20

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Truong Thi Diem, MSc. Le Van Toan; Journal: Tạp chí Giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 13-16.

 • 21

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: ThS Le Van Toan, MSc. Truong Thi Diem; Journal: Tạp chí giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 33-36.

 • 22

  Một số giải pháp rèn luyện tư duy lập trình cho sinh viên ngành công nghệ thông tin

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: ThS Truong Thi Diem, MSc. Le Van Toan; Journal: Tạp chí giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 145-148.

 • 23

  An Automatic Detection of Fundamental Postures in Vietnamese Traditional Dances (An Automatic Detection of Fundamental Postures in Vietnamese Traditional Dances)

  2020 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: Ngan-Khanh Chau, Truong-Thanh Ma; Journal: Proceedings of the 9th International Conference on Information Technology Convergence and Services (ITCSE 2020). Computer Science & Information Technology (CS & IT); No./ISSN/ISBN: ISBN: 978-1-925953-19-0.

 • 24

  Xây dựng cơ chế bảo mật Web service cho hệ thống dữ liệu ngành giáo dục (Implementing Web service security policies for education database system)

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Authors: PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Nguyen Hoang Tung; Journal: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; No./ISSN/ISBN: 0866-8086; Pages: 74 – 81.

 • 25

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: MSc. Truong Minh Tuyen, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung; Journal: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); No./ISSN/ISBN: 9786049139154; Pages: 168 - 174.

 • 26

  Distributed Database Strategies in A Healthcare Record Systems, International Nursing Conference on Chronic Diseases Management, Indonesia, 2019

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: PhD. Doan Thanh Nghi, MSc. Huynh Ly Thanh Nhan; Journal: Indonesia.

 • 27

  GIS In Tourism – Building an Interactive Travel Map of An Giang, Recent Innovations of Science and Social Sciences for Sustainability

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: PhD. Doan Thanh Nghi, Bui Thi Thuy Trang; Journal: Thailand.

 • 28

  Một số kĩ năng cần thiết đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Truong Thi Diem, MSc. Le Van Toan; Journal: Tạp chí Giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 49-52.

 • 29

  Một số giải pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học An Giang

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Le Van Toan, MSc. Truong Thi Diem; Journal: Tạp chí Giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 18-22.

 • 30

  Assessing the effectiveness of data interpolation methods for 2D meshes and adjusting them for water flow modeling in Vam Nao area (Assessing the effectiveness of data interpolation methods for 2D meshes and adjusting them for water flow modeling in Vam Nao area)

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: Chau Ngan Khanh, Nguyen Tran Nhan Tanh, Ngo Thuy An; Journal: Journal of An Giang University.

 • 31

  Hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang (The reality of educational management information systems in An Giang province)

  2018 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Authors: PhD. Tran Thi Thanh Hue, MSc. Nguyen Hoang Tung, MSc. Huynh Thanh Viet, MSc. Van Thu Phuong; Journal: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; No./ISSN/ISBN: 0866-8086; Pages: 32 – 41.

 • 32

  Hành trang cần thiết của sinh viên trong Cách mạng công nghiệp 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Authors: MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Kỷ yếu Hội thảo "Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non".

 • 33

  Tăng cường quảng bá văn hóa du lịch tâm linh An Giang với công nghệ 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Authors: MSc. Nguyen Thi My Truyen, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch tỉnh An Giang".

 • 34

  Vai trò của công nghệ thông tin đối với ngành du lịch trong cách mạng công nghiệp 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Authors: MSc. Nguyen Thi My Truyen, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch tỉnh An Giang".

 • 35

  Applying a data screening process to reduce biased data of river elevation to enhance quality of 2d-interpolation mesh of bottom elevation in river flow modeling (Applying a data screening process to reduce biased data of river elevation to enhance quality of 2d-interpolation mesh of bottom elevation in river flow modeling)

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: Chau Ngan Khanh, Nguyen Xuan Lan; Journal: The 21st National Conference on Hydraulic Mechanics. Quy Nhon University.

 • 36

  Dense SIFT feature and local naive bayes nearest neighbor for face recognition

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: Chau Ngan Khanh, PhD. Doan Thanh Nghi; Journal: Journal of Science, Tra Vinh University; No./ISSN/ISBN: 1859-4816; Pages: 56-67.

 • 37

  Toward integrating social networks into Intelligent Tutoring Systems

  2017 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Journal: In proceedings of the 2017 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE); No./ISSN/ISBN: 978-1-5386-3576-6; Pages: 112-117; Link: https://doi.org/10.1109/KSE.2017.8119444.

 • 38

  Bảo mật mạng cảm biến không dây ở lớp datalink (Security wireless sensor network in data link layer)

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Le Hoang Anh, PGS. PhD. Dinh Duc Anh Vu; Journal: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU (AGU International Journal of Sciences); No./ISSN/ISBN: 0866-8086; Pages: 81 - 91; Link: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/386.

 • 39

  Trích xuất thông tin mở Tiếng Việt (Vietnamese Open Information Extraction)

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

  Authors: MSc. Truong Thi Diem, Vo Duc Thuan, Uyen Trang Nguyen; Journal: dl.acm.org; No./ISSN/ISBN: ISBN: 978-1-4503-5328-1; Link: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3155133.3155171.

 • 40

  Using combined neural networks and genetic algorithms for prediction of the damage of rice diseases in An Giang province (Using combined neural networks and genetic algorithms for prediction of the damage of rice diseases in An Giang province)

  2017 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: Doan Thanh Nghi, MSc. Chau Ngan Khanh; Journal: Proceedings of Scientific Research Results for Training Conference in 2017, Kien Giang University.

 • 41

  Dense Sift Feature and Local Naive Bayes Nearest Neighbor For Face Recognition (Dense Sift Feature and Local Naive Bayes Nearest Neighbor For Face Recognition)

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: Chau Ngan Khanh, PhD. Doan Thanh Nghi; Journal: Journal of Tra Vinh University.

 • 42

  Giải pháp tích hợp mạng xã hội trong xây dựng hệ trợ giảng thông minh

  2016 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: Huynh Ly Thanh Nhan, Le Huy Thap, Nguyen Thai Nghe; Journal: Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX - "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR); No./ISSN/ISBN: 978-604-913-472-2; Pages: 181-188.

 • 43

  Methods for building course recommendation systems

  2016 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huu-Hoa Nguyen, Thai-Nghe Nguyen; Journal: In Proceedings of the 2016 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE); No./ISSN/ISBN: 978-1-4673-8929-7; Pages: 163-168; Link: https://doi.org/10.1109/KSE.2016.7758047.

 • 44

  Parallel, imbalanced bagging Power Mean SVM for large scale visual classification with million images and thousand classes

  2015 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: PhD. Doan Thanh Nghi; Journal: An Giang Univesity; No./ISSN/ISBN: 0866-8086; Pages: 26-40.

 • 45

  Large scale classifiers for visual classification tasks, Multimedia Tools and Application

  2014 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Authors: PhD. Doan Thanh Nghi, Thanh-Nghi Do, Francois Poulet; Journal: Multimedia Tools and Applications; No./ISSN/ISBN: 1380-7501; Pages: 89-96.

 • 46

  Multi-way classification for large scale visual object dataset

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: PhD. Doan Thanh Nghi, Thanh-Nghi Do, Francois Poulet; Journal: 11th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing; No./ISSN/ISBN: 978-1-4799-0955-1.

 • 47

  Algorithmes paralleles de SVMs pour la classification d'images

  2013 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Authors: PhD. Doan Thanh Nghi, Francois Poulet; Journal: Traitement du Signal, Lavoisier; No./ISSN/ISBN: 0765-0019; Pages: 39-56.

 • 48

  Hệ thống dự đoán kết quả học tập của sinh viên sử dụng thư viện hệ thống gợi ý mã nguồn mở MYMEDIALITE

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: Huynh Ly Thanh Nhan, Nguyen Thai Nghe; Journal: Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ.

 • 49

  Hệ thống dự đoán kết quả học tập và gợi ý lựa chọn môn học

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: Huynh Ly Thanh Nhan, Nguyen Thai Nghe; Journal: Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọc lọc của CNTT&TT; No./ISSN/ISBN: 987-604-67-0251-1; Pages: 110-118.

Science projects

 • 1

  Ứng dụng Telemac 3D để mô phỏng dòng nước và vận chuyển bùn cát ở Vàm Nao, An Giang (Applying Telemac 3D to simulate water flow and sediment transport in Vam Nao, An Giang)

  2021 - Cấp tỉnh

  Project manager: PhD. Nguyen Tran Nhan Tanh; Participants: PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Chau Ngan Khanh.

 • 2

  Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Project manager: PhD. Nguyen Van Hoa; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Huynh Thanh Tien, MSc. Huynh Thanh Viet.

 • 3

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Project manager: MSc. Huynh Ly Thanh Nhan; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Pham Huu Dung, MSc. Nguyen Thi My Truyen, MSc. Nguyen Minh Vi, MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Huynh Thanh Tien.

 • 4

  Xây dựng phần mềm quản lý điểm rèn luyện sinh viên tại Trường Đại học An Giang

  2020 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: MSc. Le Hoang Anh, MSc. Nguyen Thai Du; Participants: MSc. Nguyen Thi Lan Quyen, MSc. Huynh Cao The Cuong, MSc. Chau Ngan Khanh.

 • 5

  Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang

  2019 - Cấp tỉnh

  Project manager: PhD. Doan Thanh Nghi; Participants: PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Truong Minh Tuyen, MSc. Nguyen Hoang Tung.

 • 6

  Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: MSc. Le Hoang Anh; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung, MSc. Le Minh Tuan Lam.

 • 7

  Xây dựng phần mềm nhật ký VietGap cho tôm càng xanh tại xã Thới Thuận, huyện Thoại Sơn

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: PhD. Nguyen Van Hoa; Participants: MSc. Truong Thi Diem, PhD. Huynh Phuoc Hai.

Books - Textbooks - Materials

 • 1

  Nguyên lý Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  2021 - Giáo trình

  Authors: PhD. Doan Thanh Nghi, MSc. Nguyen Minh Vi.

 • 2

  Lập trình web

  2019 - Tài liệu

  Authors: MSc. Nguyen Minh Vi, MSc. Thieu Thanh Quang Phu.

 • 3

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Authors: MSc. Nguyen Thai Du, MSc. Chau Ngan Khanh, MSc. Pham Huu Dung, MSc. Thieu Thanh Quang Phu, MSc. Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Hoang Tung.

 • 4

  Lập trình căn bản (Introduction to programming)

  2017 - Tài liệu

  Authors: MSc. Le Cong Doan, MSc. Nguyen Thai Du, MSc. Nguyen Thi Lan Quyen, MSc. Huynh Cao The Cuong; Publisher: Đại học An Giang.

 • 5

  Lý thuyết đồ thị

  2016 - Tài liệu

  Authors: MSc. Nguyen Thi Lan Quyen, MSc. Nguyen Minh Vi.

 • 6

  Tài liệu giảng dạy Toán rời rạc

  2016 - Tài liệu

  Authors: MSc. Le Van Toan, MSc. Truong Thi Diem.

 • 7

  Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)

  2015 - Tài liệu

  Authors: ThS Nguyen Van Dong.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM