Friday, 21 January 2022, 16:01 PM (GMT+7)
Long Xuyen City 29.6°C

Nguyen Thai Du

MSc.

Nguyen Thai Du

 • Majors: Computer science
 • Email: ntdu[at]agu.edu.vn
 • Page views: 1211

Scientific papers

 • 1

  Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến cho Trường Đại học An Giang (Developing an online behavior point management system at An Giang University)

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Authors: MSc. Le Hoang Anh, MSc. Nguyen Thai Du, MSc. Nguyen Thi Lan Quyen, MSc. Huynh Cao The Cuong, MSc. Chau Ngan Khanh; Journal: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU; No./ISSN/ISBN: 0866-8086.

Science projects

 • 1

  Xây dựng phần mềm quản lý điểm rèn luyện sinh viên tại Trường Đại học An Giang

  2020 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: MSc. Le Hoang Anh, MSc. Nguyen Thai Du; Participants: MSc. Nguyen Thi Lan Quyen, MSc. Huynh Cao The Cuong, MSc. Chau Ngan Khanh.

Books - Textbooks - Materials

 • 1

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Authors: MSc. Nguyen Thai Du, MSc. Chau Ngan Khanh, MSc. Pham Huu Dung, MSc. Thieu Thanh Quang Phu, MSc. Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Hoang Tung.

 • 2

  Lập trình căn bản (Introduction to programming)

  2017 - Tài liệu

  Authors: MSc. Le Cong Doan, MSc. Nguyen Thai Du, MSc. Nguyen Thi Lan Quyen, MSc. Huynh Cao The Cuong; Publisher: Đại học An Giang.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM