Sunday, 14 August 2022, 19:57 PM (GMT+7)

Nguyen Hoang Tung

MSc.

Nguyen Hoang Tung

Scientific papers

 • 1

  Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain (The storage solution of electronic medical record with blockchain technology)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Authors: MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Truong Minh Tuyen, PhD. Huynh Phuoc Hai; Journal: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; No./ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 2

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: MSc. Truong Minh Tuyen, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung; Journal: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); No./ISSN/ISBN: 9786049139154; Pages: 168 - 174.

 • 3

  Hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang (The reality of educational management information systems in An Giang province)

  2018 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Authors: PhD. Tran Thi Thanh Hue, MSc. Nguyen Hoang Tung, MSc. Huynh Thanh Viet, MSc. Van Thu Phuong; Journal: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; No./ISSN/ISBN: 0866-8086; Pages: 32 – 41.

Science projects

 • 1

  Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Project manager: PhD. Nguyen Van Hoa; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Huynh Thanh Tien, MSc. Huynh Thanh Viet.

 • 2

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Project manager: MSc. Huynh Ly Thanh Nhan; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Pham Huu Dung, MSc. Nguyen Thi My Truyen, MSc. Nguyen Minh Vi, MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Huynh Thanh Tien.

 • 3

  Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang

  2019 - Cấp tỉnh

  Project manager: PhD. Doan Thanh Nghi; Participants: PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Truong Minh Tuyen, MSc. Nguyen Hoang Tung.

 • 4

  Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: MSc. Le Hoang Anh; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung, MSc. Le Minh Tuan Lam.

Books - Textbooks - Materials

 • 1

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Authors: MSc. Nguyen Thai Du, MSc. Chau Ngan Khanh, MSc. Pham Huu Dung, MSc. Thieu Thanh Quang Phu, MSc. Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Hoang Tung.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM