Sunday, 14 August 2022, 20:07 PM (GMT+7)

Huynh Ly Thanh Nhan

MSc.

Huynh Ly Thanh Nhan

Scientific papers

 • 1

  An Approach to Integrating Courses' Relationship into Predicting Student Performance

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Journal: Current Topics on Mathematics and Computer Science Vol. 9; No./ISSN/ISBN: 978-93-91882-90-7; Pages: 33–47; Link: https://doi.org/10.9734/bpi/ctmcs/v9/4193F.

 • 2

  Integrating Deep Learning Architecture into Matrix Factorization for Student Performance Prediction

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Journal: Future Data and Security Engineering. FDSE 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 13076; No./ISSN/ISBN: 1611-3349; Pages: 408-423; Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-91387-8_26.

 • 3

  Giải pháp liên thông trong xây dựng phần mềm quản lý khoa học công nghệ

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Quang Huy, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Công thương.

 • 4

  Integrating courses' relationship into predicting student performance

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (SCIE, SSCI, AHCI, Scopus)

  Authors: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Journal: International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering (IJATCSE); No./ISSN/ISBN: 2278–3091; Pages: 6375-6383; Link: https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/320942020.

 • 5

  A Switching Hybrid Approach to Improve Sparse Data Problem of Collaborative Filtering Recommender System

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

  Authors: Tran Thi Tuyet Van, MSc. Huynh Ly Thanh Nhan; Journal: International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET); No./ISSN/ISBN: 2321-9653; Pages: 1060-1064; Link: https://doi.org/10.22214/ijraset.2020.31095.

 • 6

  Phương pháp lai chuyển đổi cải thiện vấn đề dữ liệu thưa của kỹ thuật lọc cộng tác trong hệ thống tư vấn

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Quang Huy, MSc. Tran Thi Tuyet Van; Journal: Tạp chí Công thương; No./ISSN/ISBN: 0866-7756; Pages: 376-383.

 • 7

  Toward integrating social networks into Intelligent Tutoring Systems

  2017 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huy-Thap Le, Thai-Nghe Nguyen; Journal: In proceedings of the 2017 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE); No./ISSN/ISBN: 978-1-5386-3576-6; Pages: 112-117; Link: https://doi.org/10.1109/KSE.2017.8119444.

 • 8

  Giải pháp tích hợp mạng xã hội trong xây dựng hệ trợ giảng thông minh

  2016 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: Huynh Ly Thanh Nhan, Le Huy Thap, Nguyen Thai Nghe; Journal: Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX - "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR); No./ISSN/ISBN: 978-604-913-472-2; Pages: 181-188.

 • 9

  Methods for building course recommendation systems

  2016 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Authors: Thanh-Nhan Huynh-Ly, Huu-Hoa Nguyen, Thai-Nghe Nguyen; Journal: In Proceedings of the 2016 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE); No./ISSN/ISBN: 978-1-4673-8929-7; Pages: 163-168; Link: https://doi.org/10.1109/KSE.2016.7758047.

 • 10

  Hệ thống dự đoán kết quả học tập của sinh viên sử dụng thư viện hệ thống gợi ý mã nguồn mở MYMEDIALITE

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: Huynh Ly Thanh Nhan, Nguyen Thai Nghe; Journal: Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ.

 • 11

  Hệ thống dự đoán kết quả học tập và gợi ý lựa chọn môn học

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: Huynh Ly Thanh Nhan, Nguyen Thai Nghe; Journal: Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọc lọc của CNTT&TT; No./ISSN/ISBN: 987-604-67-0251-1; Pages: 110-118.

Science projects

 • 1

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Project manager: MSc. Huynh Ly Thanh Nhan; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Pham Huu Dung, MSc. Nguyen Thi My Truyen, MSc. Nguyen Minh Vi, MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Huynh Thanh Tien.

Books - Textbooks - Materials

 • 1

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Authors: MSc. Nguyen Thai Du, MSc. Chau Ngan Khanh, MSc. Pham Huu Dung, MSc. Thieu Thanh Quang Phu, MSc. Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Hoang Tung.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM