Kết nối cựu sinh viên

Dung lượng tối đa là 1MB, chỉ chấp nhận định dạng JPG, PNG.