Sứ mệnh và tầm nhìn

Dựa vào chính sách chất lượng của trường Đại học An Giang và căn cứ vào đặc điểm tình hình hiện tại, Khoa CNTT đề ra mục tiêu chất lượng cho năm học 2017 - 2018 như sau:

- Tối thiểu 90% sinh viên khóa cuối đạt tốt nghiệp theo đúng tiến độ.

- 100% giảng viên hoàn thành tốt công tác giảng dạy và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Thẩm định 01 chương trình đào tạo, thực hiện tự đánh giá 01 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

- Đảm bảo chất lượng đào tạo thông qua việc thường xuyên đổi mới và hội nhập trong đào tạo; sáng tạo và năng động trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; gắn lý thuyết với thực hành để trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho người học nhằm thích ứng tối đa với mọi sự thay đổi của yêu cầu từ xã hội và thị trường lao động.

- Xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả, chuyên nghiệp, trách nhiệm và sáng tạo; quy trình hóa, tin học hóa hoạt động quản lý.

- Đảm bảo phát huy mọi tiềm năng và cống hiến của tất cả các cán bộ, giảng viên trong các hoạt động quản trị, dạy và học, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng đơn vị thành một tập thể trong sạch, vững mạnh.