Chế độ chính sách cho sinh viên học kì I năm học 2020- 2021

+ Chế độ hỗ trợ chi phí học tập học kì I năm học 2020 - 2021
+ Miễn giảm học phí  học kì I năm học 2020 - 2021
+ Chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên hình thức chính qui  học kì I năm học 2020 - 2021
Chi tiết chính sách miễn giảm vui lòng xem file đính kèm
Nộp hồ sơ về cho cô Dương phòng công tác sinh viên chậm nhất là hết ngày 30/10/2020
Biểu mẫu download tại đây: https://sao.agu.edu.vn/?q=vi/bieu-mau-page

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Hỗ trợ chi phí học tập học kì I 2020 - 2021 19
2 Miễn giảm học phí học kì I 2020 - 2021 24
3 Trợ cấp xã hội học kì I 2020 - 2021 12