Miễn và công nhận điểm học phần trong Chương trình đào tạo hình thức Vừa học vừa làm năm học 2019 - 2020

Do Chương trình đào tạo môt số ngành thiết kế các môn học có sự trùng lắp hoặc nhóm tự chọn trùng với một số môn trong chương trình đào tạo liên thông.
Sinh viên muốn làm đơn xin miễn học phần đã học xem chi tiết chương trình đào tạo liên thông của mình và làm theo mẫu theo đường link bên dưới.
1. Về chương trình đào tạohttps://aao.agu.edu.vn/?q=content/340-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-tr%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%99-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc
2. Biểu mẫuhttps://aao.agu.edu.vn/?q=content/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-d%C3%A0nh-cho-sinh-vi%C3%AAn-h%E1%BB%87-v%E1%BB%ABa-l%C3%A0m-v%E1%BB%ABa-h%E1%BB%8Dc
Hạn chót nộp về phòng đào tạo: 10/02/2020