Từ ngày 01 đến 16 giờ ngày 25/12/2020 sinh viên DH18TH1, DH18TH2 và DH18PM nộp:
         + Giấy xác nhận của cơ quan thực tập (file đính kèm)
         + 
Phiếu đăng ký đề tài TTCK (file đính kèm)
Địa điểm: nộp cho cô Tuyền tạ Văn phòng Khoa
Trước khi nộp giấy xác nhận được cơ quan thực tập ký, đóng mộc và phiếu đăng ký đề tài phải có tên và chữ ký của cán bộ hướng dẫn nơi thực tập. Sinh viên phải đăng ký đề tài online theo hướng dẫn file đính kèm.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Tải về
1 Mẫu phiếu đăng ký và xác nhận thực tập cuối khóa
2 Hướng dẫn đăng ký đề tài thực tập cuối khóa online
Bài trướcKế hoạch hội nghị học tốt năm...
Bài sauNhận phiếu đăng ký kết quả học...