Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình cũ áp dụng cho các khóa tuyển sinh trước năm 2020: Nhà Trường sẽ mở 03 nhóm vét tương ứng với 03 học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 (MIS150), Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 (MIS160), Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 (MIS170) để cho sinh viên còn nợ các học phần này đăng ký học. Lý do: Các học phần này không thể xét tương đương với các học phần trong chương trình mới. Sau đợt mở học phần này, các sinh viên còn nợ sẽ phải học lại toàn bộ 04 học phần theo chương trình mới để được xét và cấp chứng chỉ.
        Sinh viên theo dõi thường xuyên trên trang regis để đăng ký học.

Bài trướcLịch chấm khóa luận tốt nghiệp...
Bài sauĐăng ký thi cải thiện điểm học...