Khoa Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 1461/QĐ-ĐHAG của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ngày 14/08/2017. Hiện nay, Khoa gồm có 2 bộ môn: Bộ môn Công nghệ thông tin và Bộ môn Kỹ thuật phần mềm. Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, năm 2017 - 2018,  Khoa đã đưa vào vận hành 2 chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn CDIO; giảng dạy 06 học phần chuyên ngành bằng ngôn ngữ tiếng Anh; đẩy mạnh việc phát triển và chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Giá trị cốt lõi: Thân thiện - Chất lượng - Thực tiển

Hiện tại Khoa có các ngành đào tạo sau:

Ngành Công nghệ Thông tin:

Đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin có kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; có năng lực tham mưu, tư vấn và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong quá trình học, sinh viên được trang bị kiến thức về phân tích, thiết kế và quản lý các dự án công nghệ thông tin; có khả năng xây dựng, bảo trì và quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng quản trị thành thạo các hệ thống thông tin ở các trung tâm tin học, các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành sản xuất và kinh doanh.

Ngành Kỹ thuật phần mềm:

Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật phần mềm có khả năng thiết kế các phần mềm theo đúng qui trình sản xuất phần mềm; có năng lực tham mưu, tư vấn và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một chuyên viên trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm. Trong quá trình học, sinh viên được trang bị kiến thức về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ thành công trong việc phân tích, thiết kế phần mềm; có đủ khả năng để làm việc tại các công ty sản xuất phần mềm.

Ngoài ra, Khoa còn đào tạo ngành Cử nhân Công nghệ thông tin hệ vừa làm vừa học. Trong thời gian tới Khoa sẽ tiếp tục mở các ngành đào  tạo: Văn bằng 2 cử nhân Công nghệ thông tin, Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Công nghệ thông tin; Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Công nghệ thông tin.

Ngoài công tác giảng dạy, các cán bộ của Khoa tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ (ưu tiên nghiên cứu các lĩnh vực mang tính ứng dụng cao vào đời sống của người dân tỉnh An Giang và Đồng bằng sông Cửu Long) thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bài sauSứ mệnh và tầm nhìn