1. Mục tiêu chung

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT; có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội; có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT.

2. Mục tiêu cụ thể

PO 1: Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT.

PO 2: Kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực CNTT; kỹ năng nghiên cứu và khám phá tri thức.

PO 3: Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tính khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa và học tập suốt đời.

PO 4: Năng lực hình thành ý tưởng, xây dựng phương án, thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống CNTT trong bối cảnh xã hội và doanh nghiệp.

3. Thông tin tuyển sinh và kế hoạch đào tạo

a. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học An Giang;

b. Hình thức tuyển sinh: Theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học An Giang;

c. Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, C01;

d. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo: 150 sinh viên/khóa.

4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

ELO 1: Áp dụng kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào lĩnh vực CNTT.

ELO 2: Hiểu biết và vận dụng kiến thức cơ sở ngành vào chuyên ngành CNTT.

ELO 3: Vận dụng kiến thức chuyên ngành CNTT để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

ELO 4: Sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ đương đại trong việc phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, quản trị và bảo trì hệ thống CNTT.

ELO 5: Đề xuất cho các tổ chức và các doanh nghiệp trong việc lựa chọn giải pháp và sản phẩm CNTT phù hợp.

ELO 6: Phân tích, lập luận, và giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin để quản lý nguồn tài nguyên, các hoạt động của cơ quan hay doanh nghiệp.

ELO 7: Vận dụng được kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc tìm tài liệu, tổng hợp, phân tích, đánh giá các công trình khoa học.

ELO 8: Vận dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.

ELO 9: Có kỹ năng ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu Châu Âu); kỹ năng đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

ELO 10: Hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiểu biết về các giá trị đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội; Hình thành tính sáng tạo, tự chủ và thói quen học tập suốt đời.

ELO 11: Nhận biết bối cảnh và nhu cầu xã hội, hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng, triển khai và vận hành các hệ thống CNTT đáp ứng nhu cầu xã hội.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quyết định số 262/VBHN-DHAG ngày 18/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

6. Phương pháp giảng dạy và đánh giá

a. Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng, thực hành, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, động não, thuyết trình, phản biện, dự án.

b. Phương pháp đánh giá: Điểm đánh giá bao gồm điểm quá trình (bao gồm bài tập cá nhân, bài thực hành, bài tập nhóm, dự án nhóm), điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ. Thang điểm đánh giá môn học: thang điểm 10 sau đó quy đổi thành thang điểm 4.

7. Khối lượng kiến thức toàn khoá: Xem chi tiết trong tập tin CTĐT.

8. Chương trình đào tạo

Chuyên trang về chương trình đào tạo của các ngành.

Nhấn vào để xem chi tiết

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Tải về
1 Chương trình đào tạo năm 2016 (DH17TH, DH18TH)
2 Chương trình đào tạo năm 2018 (DH19TH, DH20TH)
3 Chương trình đào tạo năm 2021
Bài trướcĐoàn thanh niên
Bài sauĐại học Kỹ thuật phần mềm