Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức nhân sự của Khoa Công nghệ thông tin.

Liên hệ

Thông tin liên hệ Văn phòng Khoa và các đơn vị trực thuộc.

Thực tập cuối khóa

Trang thông tin đăng ký Khóa luận và Thực tập cuối khóa.

Văn bản - Biểu mẫu

Các văn bản và biểu mẫu dành cho giảng viên và sinh viên.

Đơn vị trực thuộc

Ban Chủ nhiệm Khoa

Trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Khoa theo qui định của nhà trường.

Văn phòng Khoa

Đầu mối liên hệ giữa các đơn vị, lên kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo.

Bộ môn Công nghệ thông tin

Quản lý chương trình đào tạo và giảng dạy sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin...

Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Quản lý chương trình đào tạo và giảng dạy sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm...

Chương trình đào tạo

Đại học Công nghệ thông tin

Chi tiết chương trình đào tạo cử nhân Đại học Công nghệ thông tin.

Đại học Kỹ thuật phần mềm

Chi tiết chương trình đào tạo cử nhân Đại học Kỹ thuật phần mềm.

Cao đẳng Công nghệ thông tin

Chi tiết chương trình đào tạo cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin.

Cao đẳng Thiết kế trang web

Chi tiết chương trình đào tạo cử nhân Cao đẳng Thiết kế trang web.

Thông báo mới nhất

Liên hệ