Thời gian nộp báo cáo thực tập cuối khóa DH16PM

Thời gian thực tập cuối khóa của lớp DH16PM đến ngày 07/4/2019 là kết thúc thực tập. Các bạn sinh viên lớp DH16PM nộp về Văn phòng Khoa cho cô Tuyền như sau:
      - 02 quyển báo cáo thực tập cuối khóa đóng bìa cứng (kèm 02 CD chứa báo cáo, chứa chương trình cài đặt và phần mềm hỗ trợ nếu có);
      - Phiếu đánh giá kết quả thực tập của cơ quan (M05, để trong phong bì);
      - Nhận xét của GVHD.
      -  Thời gian nộp: hạn chót là 16 giờ 30', chiều thứ Năm, ngày 18/4/2019.
Lưu ý: Nếu không có xác nhận của cơ quan thực tập hoặc không có nhận xét của GVHD xem như không hoàn thành TTCK.