Các đề tài khóa luận và thực tập cuối khóa của sinh viên ngành Công nghệ thông tin

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong danh sách đính kèm.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Đề tài TTCK lớp DH6TH 9
2 Đề tài TTCK lớp DH7TH 2
3 Đề tài TTCK lớp DH8TH 1
4 Đề tài TTCK lớp DH9TH 1
5 Đề tài TTCK lớp DH10TH 1
6 Đề tài TTCK lớp DH11TH 4
7 Đề tài TTCK lớp DH12TH 3
8 Đề tài TTCK lớp DH13TH 5
9 Đề tài TTCK lớp DH14TH 5
10 Đề tài TTCK lớp CD37TH 2
11 Đề tài TTCK lớp CD38TH 2
12 Đề tài TTCK lớp CD39TH 2
13 Đề tài KLTN lớp CD37TH 3
14 Đề tài KLTN lớp DH3TH 1
15 Đề tài KLTN lớp DH4TH 1
16 Đề tài KLTN lớp DH5TH 3
17 Đề tài KLTN lớp DH6TH 5
18 Đề tài KLTN lớp DH7TH 2
19 Đề tài KLTN lớp DH8TH 2
20 Đề tài KLTN lớp DH9TH 1
21 Đề tài KLTN lớp DH10TH 2
22 Đề tài KLTN lớp DH11TH 3
23 Đề tài KLTN lớp DH12TH 2
24 Đề tài KLTN lớp DH14TH 10
25 Đề tài KLTN lớp DH13TH 8