Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức nhân sự của Khoa Công nghệ thông tin.

Liên hệ

Thông tin liên hệ Văn phòng Khoa và các đơn vị trực thuộc.

Hồ sơ giảng viên

Trang thông tin khoa học chi tiết của giảng viên.

Học liệu trực tuyến

Quản lý và chia sẻ tài liệu lớp học trực tuyến.

Đơn vị trực thuộc

Ban Chủ nhiệm Khoa

Trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Khoa theo qui định của nhà trường.

Văn phòng Khoa

Đầu mối liên hệ giữa các đơn vị, lên kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo.

Bộ môn Công nghệ thông tin

Quản lý chương trình đào tạo và giảng dạy sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin...

Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Quản lý chương trình đào tạo và giảng dạy sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm...

Chương trình đào tạo

Đại học Công nghệ thông tin

Chi tiết chương trình đào tạo cử nhân Đại học Công nghệ thông tin.

Đại học Kỹ thuật phần mềm

Chi tiết chương trình đào tạo cử nhân Đại học Kỹ thuật phần mềm.

Cao đẳng Công nghệ thông tin

Chi tiết chương trình đào tạo cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin.

Cao đẳng Thiết kế trang web

Chi tiết chương trình đào tạo cử nhân Cao đẳng Thiết kế trang web.

05

Ngành đào tạo

26

Giảng viên

788

Sinh viên

1398

Đã tốt nghiệp

Ban Chủ nhiệm Khoa

Đoàn Thanh Nghị

Đoàn Thanh Nghị

Tiến sĩ

Trưởng khoa

Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Văn Hòa

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa

Nguyễn Thái Dư

Nguyễn Thái Dư

Thạc sĩ

Phó BM Công nghệ thông tin

Trương Thị Diễm

Trương Thị Diễm

Thạc sĩ

Phó BM Công nghệ thông tin

Phạm Hữu Dũng

Phạm Hữu Dũng

Thạc sĩ

Phó BM Kỹ thuật phần mềm

Nguyễn Thị Mỹ Truyền

Nguyễn Thị Mỹ Truyền

Thạc sĩ

Phó BM Kỹ thuật phần mềm

Thông báo

Liên hệ